سوابق آموزشی-تحصیلی

سوابق آموزشی -تحصیلی گذرانده شده:

شرکت درکلاس های؛ اصول کاشت، داشت و برداشت گیاهان داروئی، مدیریت آموزشگاه، تسهیلگری IPM/FFS و دوره های تخصصی گیاهان دارویی در حدود 2000 ساعت در مراکز دانشگاهی، جهادکشاورزی و مرکز تربیت مربی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور.