سوابق مشاوره

سوابق راهنمایی و مشاوره انجام شده:

انجام مشاوره و راهنمایی تخصصی در زمینه های کشت و کار گیاهان دارویی، فرآوری، برند سازی و تجاری سازی، بازاریابی و فروش گیاهان دارویی به مدت 15 سال در حدود 10000 ساعت.