Holding

مجموعه حکیم
مجموعه هایی که مستقیم زیر نظر هلدینگ حکیم هستند و مجموعه هایی که با آن همکاری و همیاری دارند.